Mavic.com

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”)

 1. 1.               Toepassingsgebied, partijen

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Mavic-producten (“Producten”) via de online shop www.mavic.com/en-nl  (de “Online Shop”) en gelden tussen Mavic SAS, een Franse vennootschap ingeschreven onder nummer 515 155 844 in het handelsregister te Annecy, en gevestigd te 14, Chemin des Croiselets, ZA des Croiselets, F-74370 Epagny Metz-Tessy, Frankrijk (“Mavic”, “wij” of “ons” al naar gelang de context) en anderzijds u als industriepartner (“Klant” of “u”).

1.2       Deze Algemene Voorwaarden vormen geen raamovereenkomst en zijn evenmin van toepassing op toekomstige transacties. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden voor toekomstige bestellingen wijzigen of aanpassen. De Algemene Voorwaarden die gelden op het moment van uw bestelling en die beschikbaar zijn via de Online Shop, zijn van toepassing op uw bestelling. Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden opnieuw te lezen bij het plaatsen van een nieuwe bestelling.

1.3       Uw bestelling en de Algemene Voorwaarden vormen samen de complete overeenkomst tussen u en Mavic. Afwijkende algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk instemmen met de toepassing ervan.

 1. 2.               Klantenservice

Bij onze Klantenservice kunt u terecht met alle vragen over bestellingen via de Online Shop. U kunt contact met ons opnemen via het online contactformulier op https://www.mavic.com/en-nl/contact  of telefonisch via +31347799238  op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur, behalve op feestdagen.

 1. 3.               Bestellen

3.1       Let erop dat bestellingen alleen kunnen worden geplaatst door klanten met een bezorgadres in Nederland.

3.2            Om Producten te kunnen kopen dient u:

 • een consument te zijn, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, als bedoeld in 6:230g van het Burgelijk Wetboek ("BW");
 • uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en overige vereiste informatie te verstrekken;
 • ten minste 18 jaar oud te zijn; en
 • handelingsbekwaam te zijn.

3.3       Indien u een account met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemaakt, dient u uw wachtwoord goed te beschermen en niet door te geven aan iemand anders, aangezien u verantwoordelijk bent voor elke aankoop met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. 4.               Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst

4.1       Alle aanbiedingen in onze Online Shop zijn vrijblijvend.

4.2       Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling worden alle door u geselecteerde Producten, de totale prijs (inclusief belastingen en heffingen, vrachtkosten, verzendkosten en overige kosten, indien van toepassing) evenals evt. aanvullende geselecteerde diensten opnieuw weergegeven in een controlevenster. De klant kan dan eventuele invoerfouten zien en corrigeren voordat hij een bindende bestelling plaatst. Vóór de totstandkoming van de overeenkomst kunnen de contractuele bepalingen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, opnieuw worden geraadpleegd en in een reproduceerbare vorm worden opgeslagen. Door op de knop ‘Bestelling plaatsen en betalen’ te klikken, plaatst u uw bestelling en doet u dus een juridisch bindend aanbod. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod te aanvaarden of af te wijzen.

4.3       Per e-mail bevestigen wij de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk nadat u deze heeft verzonden (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding van de bestelling in. Indien de bestelde Producten niet meer op voorraad zijn, zullen wij u hierover informeren en de bestelling af te wijzen.

4.4       Een overeenkomst tussen u en ons komt pas tot stand wanneer wij de bestelling aanvaarden door u een tweede e-mail te sturen waarin ook de verzending van de Producten (bestelbevestiging) binnen tien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd. Bij aanvaarding van de bestelling komt er een overeenkomst tot stand op basis van de contractuele bepalingen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden. Als uw bestelling meer dan één Product omvat, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke bestelbevestiging voor elk Product en/of kan elk Product afzonderlijk worden verzonden. De e-mail met de bestelbevestiging bevat tevens een traceernummer.

4.5       De te sluiten overeenkomst wordt aangeboden in de Nederlandse taal. De e-mail met de bestelbevestiging is uw aankoopbewijs totdat u de factuur ontvangt. Bewaar deze e-mail daarom goed. Na sluiting van de overeenkomst archiveren wij deze niet.

 1. 5.               Prijzen, verzend- en afleveringskosten

5.1       De aankoopprijzen van de Producten zijn vastgesteld overeenkomstig de prijzen die gelden op het moment van bestelling zoals vermeld in de Online Shop.

5.2       Alle prijzen voor de in de Online Shop vermelde Producten zijn in euro’s en zijn inclusief de wettelijke btw. Alle andere kosten, zoals verzend- en afleveringskosten, worden in de Online Shop apart vermeld tijdens het bestelproces vóórdat u uw bestelling plaatst.

 1. 6.               Aflevering

6.1       Wij leveren de Producten uitsluitend binnen Nederland en met inachtneming van de volgende beperkingen:

Wij kunnen niet leveren aan:

 • Postbusadressen
 • Militaire adressen in het buitenland
 • Hotels en hostels
 • Gevangenissen
 • Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten

6.2       De leveringsopties zijn als volgt, vanaf de bevestiging van de bestelling:

 • Standaard: geschatte levertijd van 3 tot 7 werkdagen
 • Express: geschatte levertijd van 1 tot 2 werkdagen

6.3       De geschatte levertijd en de geselecteerde leveringsoptie worden getoond tijdens het bestelproces. Indien u meer dan één Product bestelt, kunnen voor elk product verschillende levertijden en leverdata gelden. De door u gekozen leveringsoptie wordt bevestigd in de bestelbevestiging.

6.4       Indien u de aflevering onredelijk uitstelt of de inontvangstneming van de levering vertraagt, nadat wij u hebben medegedeeld dat we hebben geprobeerd de bestelde Producten aan u te leveren, of indien u ons een onjuist afleveradres heeft opgegeven met een mislukte levering tot gevolg, zal het af te leveren pakket aan ons worden geretourneerd. Indien de Producten na de eerste poging tot levering gedurende 7 werkdagen onbestelbaar blijven en aan ons worden geretourneerd, nemen wij contact met u op. Wanneer wij de overeenkomst ontbinden, zullen wij u de reeds gedane betalingen restitueren. Wij zullen een dergelijke restitutie uitvoeren met behulp van dezelfde betaalmiddelen als die welke u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

6.5       Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde levering of tekortkomingen, indien deze vertraging of tekortkoming ons niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt, als bedoeld in artikel 6:75 BW. Wij zullen de Klant onmiddellijk van dergelijke omstandigheden in kennis stellen. Indien een dergelijke tekortkoming in de nakoming langer dan vier weken na de oorspronkelijke leverdatum aanhoudt, heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 1. 7.               Beschikbaarheid van Producten

 

7.1       Wij garanderen niet dat Producten in de Online Shop beschikbaar zijn. Tenzij wij de bestelling van de Klant reeds hebben aanvaard en de Klant een bestelbevestiging van ons heeft ontvangen,
Wij behouden ons het recht voor om de Producten te wijzigen of niet meer te leveren

 

 1. 8.               Betaling

8.1       Betalen kan met creditcard (Visa, MasterCard) of via PayPal.

8.2       Bij elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmiddelen te weigeren en andere betaalmiddelen te verlangen.

8.3       Alle betalingen worden onderworpen aan veiligheidscontroles. Met dat doel kan onze Klantenservice contact met u opnemen om uw bestelgegevens te verifiëren; hierbij kan worden gevraagd om een adresbewijs van uzelf ofwel de persoon die bij het afleveradres staat vermeld, enz.

8.4       Het moment waarop de koopprijs verschuldigd is, hangt af van de betaaloptie die u kiest in de Online Shop. Wij zullen niets van uw creditcard/PayPal-account afschrijven voordat de Producten zijn verzonden.

8.5       Indien de Klant in verzuim is, zijn wij gerechtigd vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke basisrente te vorderen. Eventuele vorderingen tot verdere schadevergoeding wegens verzuim blijven hierdoor onverlet.

 1. 9.               Recht van ontbinding

9.1       Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in één levering worden afgeleverd, geldt de instructie betreffende uw recht van ontbinding zoals uiteengezet in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

9.2       Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in meerdere deelleveringen worden afgeleverd, geldt de instructie betreffende uw recht van ontbinding zoals uiteengezet in Bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden. 9.3Om u op uw recht van ontbinding te beroepen, kunt u gebruik maken van het standaard ontbindingsformulier zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze Algemene Voorwaarden, maar dit is niet verplicht.

9.4       In geval van ontbinding komen de verzendkosten voor het retourneren van de producten voor uw rekening. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen voor het retouradres en uw retournummer dat u op uw pakket dient te vermelden. Uw retourzending kan zo snel worden verwerkt en binnen enkele dagen worden vergoed. Vergeet niet om de afleverbon, de factuur en de niet-gedragen kledingstukken te retourneren inclusief etiketten en originele verpakking, binnen een termijn van 60 dagen.

Wij vergoeden de standaard afleveringskosten uitsluitend indien de bestelling volledig wordt geretourneerd, ongeacht het feit of u heeft betaald voor een Standaard of Express levering.

 1. 10.            Garantie

10.1     U heeft het wettelijk recht om Producten te ontvangen die aan de Overeenkomst beantwoorden. U mag verwachten dat de Producten gegarandeerd alle kenmerken hebben die nodig zijn voor een normaal gebruik, en dat de Producten de kenmerken hebben die nodig zijn voor een speciaal gebruik dat in de overeenkomst is voorzien. Uheeft het wettelijk recht om Producten te ontvangen die aan de Overeenkomst beantwoorden. U mag verwachten dat de Producten gegarandeerd alle kenmerken hebben die nodig zijn voor een normaal gebruik, en dat de Producten de kenmerken hebben die nodig zijn voor een speciaal gebruik dat in de overeenkomst is voorzien. We zullen niet verantwoordelijk zijn om er voor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw beoogde doel, als dat doel niet tussen partijen overeen is gekomen, voorzover dit doel niet overeenstemt met de gebruikelijke aard van de Producten of welke niet is beschreven in de Online Shop.

10.2     In geval van gebreken heeft u recht op alle rechten onder de wet.

10.3     Bovendien geven wij u een wettelijke conformiteitsgarantie in overeenstemming met onze garantievoorwaarden, die te vinden zijn op onze website https://www.mavic.com/downloading/garantie/garantie_User_Guide.pdf. Houd er rekening mee dat de garantie uw wettelijke rechten in geval van gebreken niet aantast, uitsluit of beperkt. De in de garantievoorwaarden verleende rechten bestaan in aanvulling op uw wettelijke en contractuele rechten uit de koopovereenkomst.

10.4     Als u van mening bent dat u recht heeft op garantie, neem dan contact op met onze Klantenservice.

 

 1. 11.            Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

 

11.1     We zullen ons in redelijkheid inspannen om de juistheid te controleren van alle informatie die we op de Online Shop plaatsen.

11.2     Wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Online Shop.

12.3     Mavic aanvaardt aansprakelijkheid in overeenstemming met de Nederlandse wet.

11.3     U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken.

 1. 12.            Algemeen

12.1     Indien enige bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, zal deze bepaling worden toegepast voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast of belemmerd.

12.4     De Europese Commissie biedt een platform aan voor geschillenbeslechting op het gebied van online-aankopen. Dit geeft u de mogelijkheid om geschillen in verband met uw online-bestelling te beslechten zonder eerst een rechtbank in te schakelen. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.3     Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij instellingen voor consumentenbescherming.

 1. 13.            Gegevensbescherming

Wij verzoeken u zich te houden aan ons Privacybeleid, dat u op elk gewenst moment kunt raadplegen op https://www.mavic.com/en-nl/legal-notice .

 1. 14.            Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Versie: mei 2019

 

 

Bijlage 1

Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in één levering worden afgeleverd, geldt de volgende instructie betreffende uw recht van ontbinding:

 

Instructie betreffende uw recht van ontbinding

Recht van ontbinding

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om van uw recht van ontbinding gebruik te kunnen maken, dient u ons Mavic SAS, 14 chemin des Croiselets ZA des Croiselets , F-74370 Metz-Tessy, Frankrijk, online-contactformulier: https://www.mavic.com/en-nl/contact , telefoonnummer: +31347799238) door middel van een ondubbelzinnige verklaring. bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. U mag gebruik maken van het bijgevoegdeontbindingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Om aan de ontbindingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van uw recht van ontbinding toezendt vóórdat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aan u restitueren, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere afleverwijze dan onze goedkoopste standaardaflevering), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. Wij zullen een dergelijke restitutie uitvoeren met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een andere betaalwijze heeft ingestemd; in elk geval zullen voor u in verband met een dergelijke restitutie geen extra kosten ontstaan. Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u kunt aantonen dat u de goederen heeft geretourneerd, al naar gelang welk moment zich het eerst voordoet.

U dient de goederen – zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw ontbinding van deze overeenkomst heeft medegedeeld – aan ons te retourneren of aan ons af te geven. Aan de termijn is voldaan, indien u de goederen retourneert vóór het verstrijken van genoemde termijn van 14 dagen. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als een behandeling verder is gegaan dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.


 

Bijlage 2

Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in meerdere deelleveringen worden afgeleverd, geldt de volgende instructie betreffende uw recht van ontbinding:

Instructie betreffende uw recht van ontbinding

Recht van ontbinding

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

Om van uw recht van ontbinding gebruik te kunnen maken, dient u ons (Mavic SAS, 14 chemin des Croiselets ZA des Croiselets F-74370 Metz-Tessy, Frankrijk, online-contactformulier: https://www.mavic.com/en-nl/contact , telefoonnummer: +31347799238) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. U mag gebruik maken van het bijgevoegde ontbindingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Om aan de ontbindingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van uw recht van ontbinding toezendt vóórdat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aan u restitueren, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere afleverwijze dan onze goedkoopste standaardaflevering), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. Wij zullen een dergelijke restitutie uitvoeren met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een andere betaalwijze heeft ingestemd; in elk geval zullen voor u in verband met een dergelijke restitutie geen extra kosten ontstaan. Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u kunt aantonen dat u de goederen heeft geretourneerd, al naar gelang welk moment zich het eerste voordoet.

U dient de goederen – zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw ontbinding van deze overeenkomst heeft medegedeeld – aan ons te retourneren of aan ons af te geven. Aan de termijn is voldaan, indien u de goederen retourneert vóór het verstrijken van genoemde termijn van 14 dagen. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als een behandeling verder is gegaan dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.


 

Bijlage 3

Om u op uw recht van ontbinding te beroepen, kunt u het volgende standaard ontbindingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Standaard ontbindingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wilt ontbinden)

Aan:

- Mavic SAS, 14 chemin des Croiselets ZA des Croiselets, F-74370 Metz-Tessy, Frankrijk, + 31347799238, online-contactformulier op: https://www.mavic.com/en-nl/contact  

Hierbij deel ik / delen wij mee (*) dat ik mijn / wij onze (*) verkoopovereenkomst betreffende de volgende Producten ontbind/ontbinden (*):

- Besteld op (*) / ontvangen op (*):

- Naam klant(en):

- Adres klant(en):

- Handtekening klant(en):

- Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Top