Mavic.com

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”)

 

1. Toepassingsgebied, partijen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Mavic-producten (“Producten”) via de online shop www.mavic.com/fr-be of www.mavic.com/en-be (de “Online Shop”) en gelden tussen Mavic SAS, een Franse vennootschap ingeschreven onder nummer 515 155 844 in het handelsregister te Annecy, en gevestigd te 14, Chemin des Croiselets, ZA des Croiselets, F-74370 Epagny Metz-Tessy, Frankrijk (“Mavic”, “wij” of “ons” al naar gelang de context) en  u als klant (“Klant” of “u”). 

Deze Algemene Voorwaarden vormen geen raamovereenkomst en zijn evenmin van toepassing op toekomstige transacties. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden voor toekomstige bestellingen wijzigen of aanpassen. De Algemene Voorwaarden die gelden op het moment van uw bestelling en die beschikbaar zijn via de Online Shop, zijn van toepassing op uw bestelling. Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden opnieuw te lezen bij het plaatsen van een nieuwe bestelling. 

Afwijkende algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk instemmen met de toepassing ervan. 

2. Klantenservice

Bij onze Klantenservice kunt u terecht met alle vragen over bestellingen via de Online Shop. U kunt contact met ons opnemen via het online contactformulier op www.mavic.com/fr-be/contact of www.mavic.com/en-be/contact of telefonisch via +3227892771 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur, behalve op feestdagen. 

3. Bestellen

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door klanten met een bezorgadres in Belgium. 

Om Producten te kunnen kopen dient u:

 

  • een consument te zijn, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
  • uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en overige vereiste informatie te verstrekken; 
  • ten minste 18 jaar oud te zijn; en
  • handelingsbekwaam te zijn. 

 

Indien u een account met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemaakt, dient u uw wachtwoord goed te beschermen en niet door te geven aan iemand anders, aangezien u verantwoordelijk bent voor elke aankoop met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

4. Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen in onze Online Shop zijn vrijblijvend.

Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling worden alle door u geselecteerde Producten, de totale prijs (inclusief belastingen en heffingen, vrachtkosten, verzendkosten en overige kosten, indien van toepassing) evenals evt. aanvullende geselecteerde diensten opnieuw weergegeven in een controlevenster. De Klant kan dan eventuele invoerfouten zien en corrigeren voordat hij een bindende bestelling plaatst. Vóór de totstandkoming van de overeenkomst kunnen de contractuele bepalingen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, opnieuw worden geraadpleegd en in een reproduceerbare vorm worden opgeslagen. Door op de knop ‘Bestelling plaatsen en betalen’ te klikken, plaatst u uw bestelling en doet u dus een juridisch bindend aanbod. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod te aanvaarden of te weigeren.

Per e-mail bevestigen wij de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk nadat u deze heeft verzonden (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding van de bestelling in. Indien de bestelde Producten niet meer op voorraad zijn, zullen wij u hierover informeren en de bestelling weigeren. 

Een overeenkomst tussen u en ons komt pas tot stand wanneer wij de bestelling aanvaarden door u een tweede e-mail te sturen binnen tien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling, waarin ook de verzending van de Producten (bestelbevestiging) wordt bevestigd. Bij aanvaarding van de bestelling komt er een overeenkomst tot stand op basis van de contractuele bepalingen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden. Als u meer dan één Product besteld heeft, is het mogelijk dat u een afzonderlijke bestelbevestiging ontvangt voor elk Product en/of dat elk Product afzonderlijk worden verzonden. De e-mail met de bestelbevestiging bevat tevens een traceernummer. 

De overeenkomst kan gesloten worden in Nederlands of Frans. De e-mail met de bestelbevestiging is uw aankoopbewijs totdat u de factuur ontvangt. Bewaar deze e-mail daarom goed. Wij archiveren de tekst van het contract niet na het sluiten van de overeenkomst.

5. Prijzen, verzend- en leveringskosten

De aankoopprijzen van de Producten worden vastgelegd op basis van de prijzen die van toepassing zijn op het moment van bestelling zoals vermeld in de Online Shop. 

Alle prijzen voor de in de Online Shop vermelde Producten zijn in euro en zijn inclusief btw. Alle andere kosten, zoals verzend- en leveringskosten, worden in de Online Shop apart vermeld tijdens het bestelproces vóórdat u uw bestelling plaatst. 

6. Levering

Wij leveren de Producten uitsluitend binnen België en met inachtneming van de volgende beperkingen:

Wij kunnen niet leveren aan:

 

  • Postbusadressen
  • Militaire adressen in het buitenland
  • Gevangenissen 

 

Op uw verzoek kunt u de Producten ook laten bezorgen bij een erkende Mavic-Expert dealer conform onderstaand artikel 7. 

De leveringsopties zijn als volgt:

 

  • Standaard: geschatte levertijd van 3 tot 7 werkdagen 
  • Express: geschatte levertijd van 1 tot 2 werkdagen
  • Bezorging bij Mavic-Expert: geschatte levertijd van 3 tot 7 werkdagen 

 

De geschatte levertijd en de geselecteerde leveringsoptie worden getoond tijdens het bestelproces. Indien u meer dan één Product bestelt, kunnen voor elk product verschillende levertijden en leverdata gelden. De door u gekozen leveringsoptie wordt bevestigd in de bestelbevestiging.

Indien u de levering onredelijk uitstelt of de inontvangstneming van de levering vertraagt nadat wij u hebben meegedeeld dat we hebben geprobeerd de bestelde Producten te leveren, of indien u een onjuist bezorgadres heeft opgegeven met een mislukte levering tot gevolg, zal het af te leveren pakket aan ons worden geretourneerd. Indien de Producten na de eerste poging tot levering gedurende 7 werkdagen niet geleverd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Wanneer wij de overeenkomst ontbinden, zullen wij u de reeds gedane betalingen terugstorten. Wij zullen een dergelijke restitutie uitvoeren met behulp van hetzelfde betaalmiddel als die welke u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde leveringen of tekortkomingen indien deze vertragingen of tekortkomingen het gevolg zijn van onvoorzienbare omstandigheden waar wij geen controle of verantwoordelijkheid over hebben. Deze omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, oorlog of terrorisme, stakingen, nationale of lokale noodgevallen, onderbrekingen van verkeersnetwerken, stroom- en toevoerrampen, aardbevingen en andere natuurrampen. Wij zullen de Klant onmiddellijk van dergelijke omstandigheden in kennis stellen. Indien een dergelijke tekortkoming in de nakoming langer dan vier weken na de oorspronkelijke leverdatum aanhoudt, heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Daarenboven zullen er geen andere vorderingen, in het bijzonder vorderingen voor schadevergoeding mogelijk zijn. 

7. Bezorging bij Mavic-Expert (indien beschikbaar in uw land)

Door de verzendoptie "Bezorging bij Mavic-Expert" te kiezen, kunt u ervoor kiezen om de Producten bij een geselecteerde Mavic-dealer te laten leveren. De dealers bij wie u de Producten kunt laten bezorgen ("Expert-Dealer"), vindt u hier.

Wij leveren de door u bestelde Producten aan de door u geselecteerde Expert-Dealer. Wij zullen de Expert-Dealer voorzien van de bestelgegevens die nodig zijn voor een goede afhandeling van uw bestelling. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende gegevens: (i) uw naam en adres, uw telefoonnummer en/of e-mailadres alsook (ii) de inhoud van uw bestelling (hierna gezamenlijk te noemen: "Klantgegevens"). De Expert-Dealer zal de Klantgegevens alleen gebruiken en opslaan voor het afhandelen van uw bestelling. 

De Expert Dealer zal u per e-mail of telefonisch informeren zodra de Producten bij de Expert Dealer beschikbaar zijn, en zal u voorstellen om een afspraak te maken voor eventuele aanvullende diensten. U kunt de Producten afhalen gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf deze kennisgeving.

Om de Producten op te kunnen halen, dient u de volgende documenten te tonen: de Mavic-bestelbevestiging, identiteitskaart of een volmacht indien de Producten worden afgehaald door iemand anders. 

Indien u de Producten niet afhaalt binnen 30 dagen na kennisgeving van de beschikbaarheid van de Producten bij de Expert-Dealer, worden de Producten door de Expert-Dealer aan Mavic geretourneerd. 

Deze leveringsoptie doet geen afbreuk aan uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. 

De Expert-Dealer verleent kosteloos een aantal speciale diensten, zoals de montage en afstelling van wielen op uw fiets (mits de bestelde Producten wielen of daaraan gerelateerde producten zijn) en/of de montage van schoenplaatjes op schoenen (indien deze besteld zijn via de verzendoptie ‘Bezorging bij Mavic-Expert’).

8. Beschikbaarheid van Producten

Wij garanderen niet dat Producten in de Online Shop beschikbaar zijn. Tenzij wij de bestelling van de Klant reeds hebben aanvaard en de Klant een bestelbevestiging van ons heeft ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de Producten te wijzigen of niet meer te leveren.

9. Betaling

Betalen kan met creditcard (Visa, MasterCard).

Bij elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmiddelen te weigeren en het gebruik van andere betaalmiddelen mogelijk te maken.

Alle betalingen worden onderworpen aan veiligheidscontroles. Met dat doel kan onze Klantenservice contact met u opnemen om uw bestelgegevens te verifiëren; hierbij kan worden gevraagd om een bewijs van uw adres of het adres van de persoon bij wie geleverd moet worden, enz.

De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract.  Wij zullen niets van uw creditcard aftrekken voordat de Producten zijn verzonden. 

De Klant heeft enkel recht op een verrekening in de mate dat zijn tegenvordering niet betwist is, het voorwerp uitmaakt van een juridische procedure of indien er een rechterlijke uitspraak is in laatste aanleg.  

De Klant is enkel gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen als de tegenvordering niet betwist is, op hetzelfde contract is gebaseerd, het voorwerp uitmaakt van een juridische procedure of indien er een rechterlijke uitspraak is in laatste aanleg. 

Indien de Klant in verzuim is, zijn wij gerechtigd vertragingsrente aan de wettelijke basisrentevoet te vorderen. Eventuele vorderingen tot verdere schadevergoeding wegens verzuim blijven hierdoor onverlet. De Klant is gerechtigd vertragingsrente te vorderen aan de wettelijke basisrentevoet indien wij in gebreke blijven om de Klant terug te betalen conform Bijlage 1 of Bijlage 2.

10. Herroepingsrecht

Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in één levering worden afgeleverd, gelden de instructies betreffende uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in meerdere deelleveringen worden geleverd, gelden de instructie betreffende uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in Bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden.

Om u op uw herroepingsrecht te beroepen, kunt u gebruik maken van het standaard herroepingsformulier zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze Algemene Voorwaarden, maar dit is niet verplicht.

In geval van herroeping betalen wij de directe kosten voor het retourneren van de producten. Wij sturen u een vooraf betaald retouretiket van UPS.

11. Garantie en waarborg

Wij kunnen niet garanderen dat het/de Product(en) geschikt zijn voor de door u bedoelde doeleinden indien deze doeleinden niet overeengekomen zijn tussen de partijen en indien deze doeleinden niet in overeenstemming zijn met een normaal gebruik van de Producten, of niet omschreven zijn in de Online Shop.

In geval van kwaliteitsgebreken of problemen betreffende de eigendomstitel van de Producten, kan u zich beroepen op alle van toepassing zijnde  wettelijke rechten .  Voor schadevorderingen is titel 12 van toepassing.

Bovendien geven wij u een garantie in overeenstemming met onze garantievoorwaarden, die te vinden zijn op onze website https://www.mavic.com/downloads/warranty/Warranty_User_Guide.pdf. Houd er rekening mee dat de garantie uw wettelijke waarborg van conformiteit  van Producten in geval van gebreken niet aantast, uitsluit of beperkt. De in de garantievoorwaarden verleende rechten bestaan in aanvulling op uw wettelijke waarborg van conformiteit van Producten en andere contractuele/wettelijke rechten die voortvloeien uit de koopovereenkomst.

Als u zich op uw garantie en/of waarborg wilt beroepen, neem dan contact op met onze Klantenservice.

12. Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

We zullen redelijke inspanningen leveren om de juistheid te controleren van alle informatie die we op de Online Shop plaatsen. We zijn niet aansprakelijk voor inhoud van derde partijen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Online Shop. 

Mavic’s verplichting om schadevergoeding te betalen wordt als volgt beperkt: 

(a) voor schade veroorzaakt door een schending van een materiële contractuele verplichting is de aansprakelijk van Mavic beperkt tot het bedrag van de te voorziene schade op het tijdstip waarop het contract gesloten werd; 

(b) de hierboven uiteengezette aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op schade die opzettelijk veroorzaakt werd of die het resultaat is van is van een zware fout, lichamelijke schade of overlijden, of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de  Wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, en enige andere dwingende aansprakelijkheid. Daarenboven zal deze beperking ook niet van toepassing zijn in de mate dat Mavic een garantie heeft toegepast. 

U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken.

13. Algemeen

Indien enige bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, zal deze bepaling worden toegepast voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast of belemmerd.

De Europese Commissie biedt een platform aan voor geschillenbeslechting op het gebied van online-aankopen. Dit geeft u de mogelijkheid om geschillen in verband met uw online-bestelling te beslechten zonder eerst een rechtbank in te schakelen. Dit platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij instellingen voor consumentenbescherming.

14. Gegevensbescherming

Wij verzoeken u zich te houden aan ons Privacybeleid, dat u op elk gewenst moment kunt raadplegen op https://www.mavic.com/fr-be/politique-de-confidentialite of https://www.mavic.com/en-be/legal-notice.

15. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Versie: oktober 2017

Bijlage 1

Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die in één levering worden geleverd, gelden de volgende instructie betreffende uw herroepingsrecht:

Instructie betreffende uw herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 60 dagen zonder opgave van enige reden te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 60 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (Mavic SAS, Les Croiselets, F-74370 Metz-Tessy, Frankrijk, online-contactformulier: www.mavic.com/fr-be/contact of www.mavic.com/en-be/contact, telefoonnummer: +3227892771) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) in kennis te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U mag gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht. 

Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Indien u deze overeenkomst herroept zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leverwijze dan onze goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling doorvoeren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een andere betaalwijze heeft ingestemd; u zal in elk geval geen extra kosten hebben als gevolg van zulke terugbetaling. Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, al naar gelang welk moment zich eerst voordoet.

U dient de goederen – zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld– naar ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. Deze termijn is in acht genomen indien u de goederen terugzendt vóór het verstrijken van genoemde termijn van 14 dagen. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage 2

Indien u bij ons één of meerdere Producten heeft gekocht die afzonderlijk worden geleverd, gelden de volgende instructie betreffende uw herroepingsrecht:

Instructie betreffende uw herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Lei ha diritto di recedere dal presente contratto entro 60 giorni, senza obbligo di motivazione. 

Il periodo di recesso scadrà dopo 60 giorni decorrenti dal giorno in cui Lei, o un terzo diverso dal corriere e da Lei indicato, sarà entrato materialmente in possesso dell’ultimo prodotto. 

Per esercitare il diritto di recesso, dovrà comunicarci (scrivendo a Mavic SAS, 14 chemin des Croiselets ZA des Croiselets , 74370 Metz-Tessy, France, utilizzando il modello di contatto online all’indirizzo https://www.mavic.com/it-it/contact o telefonando al numero +39 0645208626) la Sua decisione di recedere dal presente contratto con una dichiarazione inequivocabile (es. lettera inviata per posta, fax o e-mail). Potrà utilizzare il modulo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. 

Per rispettare la scadenza del recesso, è sufficiente che ci invii la comunicazione di esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del relativo periodo.

Gevolgen van ontbinding

Indien u deze overeenkomst herroept zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leverwijze dan onze goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt,  tenzij u uitdrukkelijk met een andere betaalwijze heeft ingestemd; u zal in elk geval geen extra kosten hebben als gevolg van zulke terugbetaling. Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, al naar gelang welk moment zich eerst voordoet.

U dient de goederen – zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld– naar ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. Deze termijn is in acht genomen indien u de goederen terugzendt vóór het verstrijken van genoemde termijn van 14 dagen. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage 3

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen kunt u het volgende modelformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

- Mavic SAS, Les Croiselets, F-74370 Metz-Tessy, Frankrijk, +3227892771, online-contactformulier op: www.mavic.com/fr-be/contact of www.mavic.com/en-be/contact)

Hierbij deel ik / delen wij mee (*) dat ik mijn / wij onze (*) verkoopovereenkomst betreffende de volgende Producten herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*) / ontvangen op (*):

- Naam/Namen klant(en):

- Adres klant(en):

- Datum:

- Handtekening klant(en):

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Top